Návrh protikorupčných opatrení v slovenskom zdravotníctve

V roku 2012, keď sa riešila otázka dôstojného postavenia lekárov, sme pripravili návrh nasledovných Protikorupčných opatrení:

  1. Verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony.
  2. Slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice. (poplatok za žiadaný výber ošetrujúceho lekára, operatéra a pôrodníka sa bude deliť medzi nemocnicu a vybraného lekára).
  3. Zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj zverejňovanie uhradených faktúr a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivým poskytovateľom.
  4. Zavedenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici – nemocničné rady.
  5. Zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov.
  6. Zavedenie kontrolných rád v nemocnici so spoluúčasťou zamestnancov a s náležitými a účinnými právomocami.
  7. Zavedenie povinnosti zdravotnej poisťovni oznamovať poistencovi aspoň raz ročne sumu, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj sumu, ktorú zdravotná poisťovňa za poistenca neuhradila, hoci bola zdravotná starostlivosť riadne poskytnutá.
  8. Zverejňovanie návrhov zamýšľaných zmlúv a obchodov pred uzatvorením v nemocnici a zverejňovanie všetkých zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dodávateľmi.
  9. Zavedenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odpovedať verejnosti na otázky týkajúce sa personálneho a materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  10. Odstránenie korupcie v rozhodovaní o platoch medzi lekármi uplatnením širšieho schvaľovania platov v kontrolnými radami, rozhodnutie o plate lekára nesmie byť v rukách jedného človeka.