LEKÁRSKE ODBOROVÉ ZDRUŽENIE

zlepšuje postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chráni a obhajuje ich hospodárske a sociálne práva.

LOZ je ekonomicky a organizačne samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, ktorá sa riadi demokratickými princípmi. LOZ realizuje všetky svoje aktivity výhradne na základe apolitickosti a na základe výsostne odborných argumentov. Akékoľvek spájanie činnosti LOZ s činnosťou politických strán považujeme za neadekvátne a neprípustné.

LOZ je dobrovoľným združením Lekárskych odborov a ako odborový zväz združuje členov prostredníctvom základných odborových organizácií a členov LOZ. V prípade záujmu o členstvo v LOZ lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci pracujúci v konkrétnom zdravotníckom zariadení (nemocnica, poliklinika, laboratórium a iné) a to všetkých formách vlastníctva (štátna príspevková organizácia, n.o., s.r.o., a.s.) vytvoria najprv miestnu organizáciu lekárskych odborov (odporúčaný názov LOZ + konkrétny názov zdravotníckeho zariadenia, napr. LOZ UNLP Košice).

CIEĽ A POSLANIE LOZ

Hlavným cieľom a poslaním LOZ je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov odborových organizácií združených v LOZ a koordinovať ich činnosť.

MUDr. Peter Visolajský

Predseda LOZ

Predsedom LOZ je od roku 2012, potvrdený v roku 2016.

Je otcom rodiny a pediatrom. Je lekár, ktorý sa rozhodol napriek všetkému zostať na Slovensku. „Všetko, čo potrebuje tyrania, aby získala pevnú pôdu pod nohami je, aby ľudia dobrej vôle zostali ticho.“

SNEM LOZ UDELIL HONOR ČESTNÉHO PREDSEDU LOZ

MUDr. Kollár Marián


Čestný predseda LOZ

Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve

Okolnosti podpisu Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej Memorandum) podpísané medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou Slovenskej republiky v decembri 2011 boli veľmi dramatické.

V čase hroziaceho kolapsu zdravotnej starostlivosti na Slovensku vedenie LOZ výrazne ustúpilo zo svojich požiadaviek a dohodlo s vládou SR kompromis tak, aby sa čo najskôr obnovil normálny režim fungovania nemocníc v celej krajine. Výsledkom tohto kompromisu je práve text Memoranda. Ani dramatické okolnosti prijatia Memoranda, trauma lekárov z hroziacej straty existenčných istôt, obavy pacientov a neistota celej spoločnosti, nie sú pre vládu SR dostatočným mementom, aby dodržiavala dohody. Memorandum nerieši iba platové pomery lekárov v nemocniciach, ale aj dodržiavanie Zákonníka práce,

boj proti korupcii, či Etický kódex vzťahu lekára k pacientovi. Definuje minimálne procesy a ciele, ktoré je nutné nastaviť, aby slovenské zdravotníctvo prežilo. Záväzky ku ktorým sa zaviazalo v Memorande LOZ, ako vypracovanie Etického kódexu alebo návrhov protikorupčných opatrení bolo promptne naplnené. Žiaľ vláda SR nekoná v intenciách svojich záväzkov, nielen že neaplikuje naše protikorupčné opatrenia, ale dokonca sa snaží vyvliecť z povinností, ku ktorým ju Memorandum explicitne zaväzuje. LOZ považuje Memorandum za základný materiál zabezpečujúci záchranu slovenského zdravotníctva, a preto na jeho dodržiavaní rozhodne trvá.

Veríme, že ak si prečítate znenie Memoranda, ktoré je v celej podobe možné stiahnuť pod týmto textom, stotožníte sa s našim postojom, že jeho naplnenie môže posunúť slovenské zdravotníctvo míľovými krokmi dopredu. Neprehliadnite tiež ďalšie dokumenty, ktoré sú na našom webe, ako je Etický kódex a návrh protikorupčných opatrení, ktoré ďalej Memorandum rozpracovávajú.

For memorandum in English click here

PRIDAJ SA K NÁM, SPOLU SME SILNEJŠÍ

Prihláška do LOZ