Pridajte sa k nám, spolu sme silnejší!

Staňte sa členom lekárskych odborov.

Prihláška za člena LOZ

LOZ združuje svojich členov cez základné odborové organizácie (kontaktné osoby nájdete v sekcii KONTAKT). Pre získanie prihlášky sa prosím spojte so zástupcom miestnej organizácie, alebo vyplňte nasledujúci formulár, ktorý automaticky odošle vami zadané údaje zástupcovi vybranej základnej organizácie. Následne vás bude kontaktovať zástupca danej základnej organizácie.
Ak vo vašej nemocnici LOZ zatiaľ nepôsobí, vo formulári vyberte možnosť „INÁ NEMOCNICA“.


    Odoslaním tohto formulára potvrdzujem svoje rozhodnutie stať sa členom LOZ a zaväzujem sa rešpektovať Stanovy LOZ a členské príspevky LOZ. Po odoslaní formulára vás bude konktaktovať zástupca príslušnej základnej organizácie.

    Hlavným cieľom a poslaním LOZ je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov odborových organizácií združených v LOZ a koordinovať ich činnosť.

    LOZ je ekonomicky a organizačne samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, ktorá sa riadi demokratickými princípmi. LOZ realizuje všetky svoje aktivity výhradne na základe apolitickosti a na základe výsostne odborných argumentov. Akékoľvek spájanie činnosti LOZ s činnosťou politických strán považujeme za neadekvátne a neprípustné.

    LOZ je dobrovoľným združením Lekárskych odborov a ako odborový zväz združuje členov prostredníctvom základných odborových organizácií a členov LOZ.

    Kontakty na jednotlivé základné organizácie nájdete tu.