Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Asociáciou fakultných nemocníc a SOZ ZaSS a LOZ.