LOZ je dobrovoľným združením Lekárskych odborov (základných odborových organizácií) a ako odborový zväz združuje členov prostredníctvom základných odborových organizácií a členov LOZ.

LOZ realizuje všetky svoje aktivity výhradne na základe apolitickosti a na základe výsostne odborných argumentov. Akékoľvek spájanie činnosti LOZ s činnosťou politických strán považujeme za neadekvátne a neprípustné.

LOZ združuje občanov, ktorí sú zdravotnícki pracovníci a vykonávajú zdravotnícke povolanie v kategórii lekár, ak ide o povolanie lekár a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie a ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami LOZ.

Cieľ a poslanie LOZ

Hlavným cieľom a poslaním LOZ je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov odborových organizácií združených v LOZ a koordinovať ich činnosť.

Predseda

Podpredsedovia:

Členovia Výboru:

  • MUDr. Baláž Jozef
  • MUDr. Siváková Petra
  • MUDr. Huňar Marián
    vybor@loz.sk

Snem LOZ udelil honor čestného predsedu LOZ:

  • MUDr. Kollár Marián

Kde nás nájdete
Univerzitná nemocnica Bratislava, Antolská 11, 851 07 Bratislava
 

Prihláška do LOZ