„Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“

Táto polročná kampaň vznikla zo spoločnej iniciatívy Lekárskeho odborového združenia a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek kvôli dlhodobo neriešenému problému s nedostatkom zdravotníckeho personálu v nemocniciach.

Ten má samozrejme dopad na (ne)dodržiavanie práv pacientov na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Stáva sa, že pre nedostatočnú starostlivosť vznikajú napäté situácie medzi pacientmi, ich rodinami a personálom. Faktom však je, že tí, ktorí pri pacientoch ešte zostali, nezavinili túto situáciu. Riešením je žiadať dodržiavanie normatívov nemocnicami a ich kontrolovanie ministerstvom zdravotníctva.

Prečo táto kampaň?

Zdravotníckeho personálu zo Slovenska ubúda a nemocnice sú personálne značne poddimenzované. Na jedného lekára či sestru pripadá viac pacientov, ako je únosné. To sa často odráža na čase, ktorý môže personál stráviť pri pacientovi a teda aj na kvalite zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva sa dokonca pokúša personálne normatívy, t.j. počty pacientov na sestru a lekára, zvyšovať. Kampaň sme spustili v predvolebnom roku, aby sme upozornili na tieto zásadné a dlhodobo nedostatočne riešené problémy.

Viete, na čo máte ako pacient nárok?

Každý pacient má nárok na to, aby mu lekár a sestra venovali dostatok času potrebného na riadne vyšetrenie aj ďalšiu starostlivosť. Ak máte pocit, že sa Vám lekár alebo sestra nestíhajú dostatočne venovať, nebojte sa ozvať kompetentným! Kvalitná zdravotná starostlivosť totiž zahŕňa aj dostatok zdravotníckeho personálu na jedného pacienta. Počty pacientov na lekára a na sestru vychádzajú z normatívov (viď tabuľky nižšie), ktoré nemocnice musia dodržiavať. Žiaľ, realita je často iná.

MÁME SPOLOČNÝ CIEĽ

O pacienta bude dobre postarané, ak pri ňom bude dostatočné množstvo personálu

za počet zdravotníckych pracovníkov pri pacientovi zodpovedá vedenie nemocnice a ministerstvo zdravotníctva, nie personál, ktorý pri pacientoch ešte zostal

Počet zdravotníckych pracovníkov sa musí zvýšiť pre poskytovanie dostatočne kvalitnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva musí konať a kontrolovať dodržiavanie minimálneho počtu zdravotníckych pracovníkov

DAJTE VEDIEŤ ZODPOVEDNÝM, ŽE STE NESPOKOJNÍ

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) podáva pacientom pomocnú ruku a vyzýva ich, aby sa nebáli vyjadriť svoju nespokojnosť. Iba tak sa súčasný stav zdravotníctva môže zmeniť k lepšiemu! Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti je naším spoločným cieľom.

AKO SA OZVAŤ?

Napíšte svoj podnet

1. na email chybajucipersonal@loz.sk 

alebo 

2. do dotazníka, ktorý vám dajú členovia LOZ alebo OZ SaPA v nemocnici (dotazník si môžete stiahnuť na tomto linku Dotazník)

Vyplnený dotazník odovzdajte v nemocnici zástupcom LOZ alebo OZ SaPA.

V podnete nezabudnite uviesť miesto a názov nemocnice, ako aj dátum a bližší popis situácie nedostatku personálu.

Vaše podnety zašleme priamo ministerstvu

Podnety od pacientov budú preposlané Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré by malo v príslušnej nemocnici preveriť dodržiavanie práv pacientov, dodržiavanie normatívov a skontrolovať pracovné podmienky lekárov a sestier. Reakciu ministerstva na vaše podnety zverejníme na tejto stránke.

Ďakujeme, že spolu s nami meníte slovenské zdravotníctvo k lepšiemu!

23.5.2019: Na základe podnetov žiadame od Ministerstva zdravotníctva SR vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v týchto 8 nemocniciach:
– Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie
– Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,
– Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie
– Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie
– Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého
– Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých
– Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál
– NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie

DOPLNENÉ

Niektoré nemocnice priznali nedostatok personálu, o výsledku šetrenia Ministerstva zdravotníctva budeme informovať.

Dotazník na stiahnutie

Dotazník na stiahnutie

Stiahnite si dotazník:

Stiahnuť

Tabuľky normatívov MZ SR

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddeleniach pre dospelých v dennej zmene 
č. Oddelenie/jednotka Počet pacientov na jedného lekára
1 Vnútorné lekárstvo 17
2 Infektológia 17
3 Pneumológia a ftizeológia 17
4 Neurológia 17
5 Psychiatria* 17
6 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 17
7 Gynekológia a pôrodníctvo 13
8 Chirurgia 13
9 Ortopédia/úrazová chirurgia 13
10 Urológia 13
11 Otorinolaryngológia 13
12 Oftalmológia 13
13 Maxilofaciálna chirurgia 13
14 Dermatovenerológia 17
15 Klinická onkológia 17
16 Anestéziológia a intenzívna medicína 3
17 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 17
18 Neurochirurgia 13
19 Plastická chirurgia 13
20 Ortopedická protetika 17
21 Radiačná onkológia 17
22 Foniatria 17
23 Reumatológia 17
24 Nukleárna medicína 17
25 Gastroenterológia 17
26 Kardiológia 17
27 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 17
28 Geriatria 17
29 Nefrológia 17
30 Endokrinológia 17
31 Cievna chirurgia 13
32 Kardiochirurgia 13
33 Medicína drogových závislostí 17
34 Gerontopsychiatria 17
35 Popáleninové 13
36 Doliečovacie 17
37 Dlhodobo chorých 17
38 Transplantačné 5
39 Hematológia a transfuziológia 17
40 Paliatívna medicína 13
41 Hospic 13
42 Hrudníková chirurgia 13
43 Angiológia 17
44 Oddelenie chirurgie ruky 13
45 Klinická imunológia a alergológia 17
46 Algeziológia 17
47 Dlhodobá intenzívna starostlivosť 20

* Na 30 obsadených lôžok na oddelení psychiatrie a oddelení detskej psychiatrie je najmenej jeden liečebný pedagóg alebo špeciálny pedagóg alebo klinický psychológ.

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene 
č. Oddelenie Počet pacientov na jedného lekára
1 Medicína drogových závislostí – stredne dlhodobá odvykacia liečba 25

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára na jednotkách intenzívnej starostlivosti, na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a na koronárnej jednotke 
č. Oddelenie / jednotka Denná zmena Nočná zmena
Počet pacientov na jedného lekára Počet pacientov na jedného lekára
1 Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov 5 8
2 Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov a jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov 3 8
3 Anestéziológia a intenzívna medicína – úsek resuscitácie 4 4
4 Detská anestéziológia a intenzívna medicína 4 4

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára na oddeleniach pre dospelých
č. Oddelenie Počet obsadených lôžok na jednu sestru Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta / sanitára
Denná zmena Nočná zmena Denná zmena Nočná zmena
1 Vnútorné lekárstvo 10 18 20 40
2 Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 10 18 20 40
3 Endokrinológia 10 18 20 40
4 Gastroenterológia 10 18 20 40
5 Geriatria 10 18 15 40
6 Hematológia a transfúziológia 10 16 20 40
7 Kardiológia 10 18 20 40
8 Nefrológia 10 18 20 40
9 Nukleárna medicína 10 18 20 40
10 Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 10 18 20 40
11 Infektológia 10 18 20 40
12 Pneumológia a ftizeológia 10 18 20 40
13 Chirurgia 9 15 20 40
14 Cievna chirurgia 9 15 20 40
15 Kardiochirurgia 9 15 20 40
16 Neurochirurgia 9 15 20 40
17 Plastická chirurgia 9 15 20 40
18 Hrudníková chirurgia 9 15 20 40
19 Maxilofaciálna chirurgia 9 15 20 40
20 Popáleninové 9 15 20 40
21 Transplantačné 9 15 20 40
22 Úrazová chirurgia 9 15 20 40
23 Ortopédia 9 15 20 40
24 Urológia 9 15 20 40
25 Oftalmológia 9 15 20 40
26 Otorinolaryngológia 9 15 20 40
27 Neurológia 10 18 20 40
28 Algeziológia 10 18 20 40
29 Dermatovenerológia 10 18 20 40
30 Radiačná onkológia 10 18 20 40
31 Klinická onkológia 10 18 20 40
32 Psychiatria 10 18 20 40
33 Paliatívna medicína / Hospic 10 18 15 40
34 Dlhodobo chorých / Doliečovacie 10 18 15 40
35 Ortopedická protetika 10 18 20 40
36 Medicína drogových závislostí 10 18 20 40
37 Reumatológia 10 18 20 40
38 Foniatria 10 20
39 Gerontopsychiatria 10 18 15 40
40 Ošetrovateľské 10 18 20 40
41 Oddelenie chirurgie ruky 9 15 20 40
42 Angiológia 10 18 20 40
43 Klinická imunológia a alergológia 10 18 20 40
44 Dlhodobá intenzívna starostlivosť** 7 10 10 14

** Na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti je najmenej jeden fyzioterapeut s úväzkom 0,025 na jedno obsadené lôžko.

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru alebo pôrodnú asistentku a jedného zdravotníckeho asistenta/ sanitára na gynekologicko – pôrodníckych pracoviskách 
č. Oddelenie Počet obsadených lôžok na jednu sestru alebo pôrodnú asistentku Počet obsadených lôžok na jednu pôrodnú asistentku Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára
Denná zmena Nočná zmena Denná zmena Nočná zmena Denná zmena Nočná zmena
1 Gynekologické 10 18  –  – 20 40
2 Pôrodnícke – šestonedelie  –  – 10 18 20 40

Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách pôrodných sál 
Pôrodné sály Pôrodné asistentky Sanitár na pôrodnú sálu na každú zmenu
Denná zmena Nočná zmena
na každé 1 obsadené pôrodnícke lôžko jedna pôrodná asistentka na každé 1 až 3 pôrodnícke lôžka jedna pôrodná asistentka 1

Minimálne požiadavky personálneho zabezpečenia na pracoviskách operačných sál 
Sestry/Pôrodné asistentky Sestra/Pôrodná asistentka/Zdravotnícky asistent
Operačné sály v príslušných špecializovaných odboroch na jeden obsadený operačný stôl 1 sestra na 1 obsadený operačný stôl 1 sestra/pôrodná asistentka/zdravotnícky asistent
Gynekologické a pôrodnícke na jeden obsadený operačný stôl 1 sestra/ 1 pôrodná asesitentka na 1 obsadený operačný stôl 1 sestra/pôrodná asistentka/zdravotnícky asistent

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta /sanitára na pracoviskách jednotiek intenzívnej starostlivosti a oddeleniach anestéziológie a internej medicíny
Oddelenie Počet obsadených lôžok na jednu sestru Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára – Denná zmena Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára – Nočná zmena
JIS pre dospelých 3 10  –
JIS pre deti 3 10  –
Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov 3 10 10
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov a Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov 2 10 10
Anestéziológia a intenzívna medicína 2 10 10
Detská anestéziológia a intenzívna medicína 2 10 10
Koronárna jednotka 2 10 10

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na oddelení medicíny drogových závislostí 
č. Oddelenie Počet obsadených lôžok na jedného klinického psychológa
v dennej zmene
1 Medicína drogových závislostí 30

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jednu sestru a jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene a nočnej zmene 
Oddelenie Počet obsadených lôžok na jednu sestru Počet obsadených lôžok na jedného zdravotníckeho asistenta/sanitára
Denná zmena Nočná zmena Denná zmena Nočná zmena
Medicína drogových závislostí – stredne dlhodobá odvykacia liečba 25 50 30  –

Počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného klinického psychológa na oddelení medicíny drogových závislostí poskytujúcom stredne dlhodobú odvykaciu liečbu v dennej zmene 
č. Oddelenie Počet obsadených lôžok na jedného klinického psychológa
1 Medicína drogových závislostí – stredne dlhodobá odvykacia liečba 25

*Presnejšie výnimky a povolené zvýšenie počtu pacientov obsahuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v platnom znení.