Pridajte sa k nám, spolu sme silnejší!

Staňte sa členom lekárskych odborov.

Prihláška za člena LOZ

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem svoje rozhodnutie stať sa členom LOZ a zaväzujem sa rešpektovať Stanovy LOZ a členské príspevky LOZ.

Hlavným cieľom a poslaním LOZ je zlepšiť postavenie zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, chrániť a obhajovať zákonnými prostriedkami hospodárske a sociálne práva, presadzovať mzdové, profesijné a ďalšie potreby a záujmy členov odborových organizácií združených v LOZ a koordinovať ich činnosť.

LOZ je ekonomicky a organizačne samostatným, nezávislým, dobrovoľným, otvoreným združením s právnou subjektivitou, ktorá sa riadi demokratickými princípmi. LOZ realizuje všetky svoje aktivity výhradne na základe apolitickosti a na základe výsostne odborných argumentov. Akékoľvek spájanie činnosti LOZ s činnosťou politických strán považujeme za neadekvátne a neprípustné.

LOZ je dobrovoľným združením Lekárskych odborov a ako odborový zväz združuje členov prostredníctvom základných odborových organizácií a členov LOZ.

Kontakty na jednotlivé základné organizácie nájdete tu.